Algemene voorwaarden ViewBee

Versie: 10 mei 2022

1.Definities

 1. ViewBee, de eenmanszaak van Mirjam Heslinga, gevestigd te Huizen onder KvK-nummer 83578137, ook wel “Opdrachtnemer”.
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die ViewBee een Opdracht geeft.
 3. Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever tot het maken van een of meerdere testimonial video’s door ViewBee, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.
 4. Partijen: ViewBee en Opdrachtgever.
 5. Interviewkandidaat: een persoon die werkzaam is voor Opdrachtgever en door Opdrachtgever wordt gekozen om een rol te spelen in een testimonial video.
 6. ViewBee-set: de set bestaande uit apparatuur en ander materiaal die Interviewkandidaat ontvangt en benodigd is voor het maken van een testimonial video.

2.Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle overeenkomsten waarbij ViewBee als Opdrachtnemer optreedt, evenals op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

3.Aanbod & offertes

 1. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.
 2. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 3. Opdrachten worden schriftelijk door Opdrachtgever bevestigd. Wanneer Opdrachtgever er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat ViewBee begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van het aanbod of de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden ViewBee pas nadat deze schriftelijk door ViewBee zijn bevestigd.

4.Prijzen

 1. Alle prijzen die ViewBee hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw, en exclusief eventuele overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die ViewBee hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan ViewBee te allen tijde wijzigen, mits de overeenkomst niet al gesloten is.

5.Uitvoering van de opdracht

 1. ViewBee voert de Opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.
 2. ViewBee heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 3. ViewBee maakt en bewerkt video’s naar haar eigen inzicht. Opdrachtgever dient bekend te zijn met de stijl van ViewBee.
 4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie waarvan Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan ViewBee.
 5. Stelt Opdrachtgever de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan mag ViewBee haar werkzaamheden opschorten.
 6. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 8. Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij bij aanleveren van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, ontwerpen en dergelijke, niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor welke Interviewkandidaten hij kiest voor de testimonial video.
 10. Indien Interviewkandidaat de ViewBee-set niet retourneert aan ViewBee, dan wordt het interview met deze Interviewkandidaat niet verwerkt tot (onderdeel van) de testimonial video en dan heeft Opdrachtgever geen recht om een vervangende Interviewkandidaat te kiezen.

6.Feedbackrondes

 1. Opdrachtgever heeft twee feedbackrondes per testimonial video. Wanneer deze feedbackrondes plaatsvinden, is door ViewBee in het aanbod vermeld.
 2. Opdrachtgever heeft in een feedbackronde 5 werkdagen de tijd om feedback te geven. Deze feedback wordt waar mogelijk en indien redelijk, verwerkt tot een definitieve versie.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen reageert op de conceptversie, dan wordt de conceptversie als definitieve versie beschouwd.

7.Levering

 1. Resultaten van de Opdracht worden conform afspraak digitaal geleverd.
 2. ViewBee levert de definitieve versie(s) alleen wanneer de betaling volledig is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 3. ViewBee levert geen onbewerkte bestanden.

8.Betaling

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen de termijn vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 3. Betaalt Opdrachtgever niet (volledig) of niet tijdig, dan kan ViewBee de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht opschorten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever jegens ViewBee onmiddellijk opeisbaar en is ViewBee gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

9.Intellectuele eigendomsrechten

 1. ViewBee behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor op de door haar vervaardigde werken en de door haar gedane uitvoeringen, die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewBee de door ViewBee vervaardigde werken of gedane uitvoeringen te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever krijgt na volledige betaling van het factuurbedrag een publicatierecht van de geleverde definitieve resultaten van de Opdracht. Opdrachtgever heeft nooit een publicatierecht voor conceptversies.
 4. Resultaten van de Opdracht mogen alleen door Opdrachtgever gepubliceerd worden voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enig recht uit een met ViewBee gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer ViewBee schriftelijk toestemming geeft.
 6. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van ViewBee niet toegestaan resultaten van de Opdracht of conceptversies daarvan te gebruiken of verder te laten uitwerken, en de licentie komt te vervallen:
  a. indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt of op een andere manier in gebreke is;  b. indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 11;  c. in geval van faillissement van Opdrachtgever, tenzij de intellectuele  eigendomsrechten volledig aan Opdrachtgever zijn overgedragen.
 7. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming niet gerechtigd geleverde definitieve resultaten van de Opdracht of conceptversies daarvan, te bewerken, bij te snijden, of op ruimere of andere wijze te (her)gebruiken dan is overeengekomen.
 8. Indien Opdrachtgever de resultaten van de Opdracht deelt op social media, dan dient hij ViewBee daarbij te vermelden.
 9. ViewBee behoudt de vrijheid, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, om door haar geschoten materiaal zelf te gebruiken voor – waaronder begrepen maar niet beperkt tot – eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en promotie.

10.Overmacht

 1. ViewBee is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: ziekte, stroom-, elektriciteits-, internet-, computer-, software- en telecomstoringen, overheidsmaatregelen en het niet terugsturen van de ViewBee-set door Interviewkandidaat.
 3. ViewBee stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
 4. ViewBee zal in geval van overmacht de gemaakte afspraken verzetten.
 5. Opdrachtgever stelt ViewBee zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever.
 6. In geval van overmacht is ViewBee niet tot vergoeding van schade gehouden.
 7. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 8. Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

11.Beëindiging van de overeenkomst

 1. Zowel Opdrachtgever als ViewBee is gerechtigd de Opdracht door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen.
 2. Indien Opdrachtgever op moment van beëindiging al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
 3. ViewBee behoudt in geval van beëindiging door haarzelf aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 4. ViewBee behoudt in geval van beëindiging door Opdrachtgever aanspraak op de geheel overeengekomen prijs, ook indien de werkzaamheden nog niet volledig zijn uitgevoerd door ViewBee.
 5. ViewBee is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst conform dit artikel beëindigt.

12.Vrijwaringen & aansprakelijkheid

 1. ViewBee is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij deze schade aan ViewBee is toe te rekenen.
 2. Indien ViewBee aansprakelijk is voor enige schade, dan is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst.
 3. ViewBee is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. ViewBee is niet aansprakelijk voor vertraging in de Opdracht wanneer Interviewkandidaat de ViewBee-Set niet of niet volledig retourneert.
 5. ViewBee is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Opdrachtgever gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.
 6. ViewBee is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat Interviewkandidaten zeggen tijdens de opnames van een testimonial video.
 7. ViewBee is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor kleurafwijkingen van video’s op niet-gekalibreerde beeldschermen.
 8. Opdrachtgever vrijwaart ViewBee tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart ViewBee voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte informatie, materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
 10. Indien ViewBee aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 11. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

13.Overige bepalingen

  1. Op de rechtsverhouding tussen ViewBee en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. ViewBee is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. ViewBee zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Opdrachtgever.
  4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan ViewBee, dan treden de wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
  5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
  6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.